Náš projekt

Aktuálně zpracovávaný projekt Obnovy Perníkářky navazuje na řadu nerealizovaných, či nedokončených stavebních snah předchozích majitelů na obdobné téma.

Cílem projektu je nalezení adekvátního a uměřeného využití areálu jako celku. Návazně pak jeho přirozená a nenásilná integrace do živé struktury čtvrti Hanspaulka.

Celkovou starší historii, tj. dějiny usedlosti a stavební vývoj, jsme podrobně zmapovali a použili i v návrhu revitalizace či konverze na dalších 100 let.

Důležité události ve vývoji Pernikářky v perspektivě posleních dekád

 • 1931,1940 opravy oplocení a zdí
 • 1951 stavební úpravy v hospodářské části budov pro uživatele: Ústav chemie, později experimentální ústav botaniky AV ČR.
 • 1956 úpravy truhlárny, autodílny, garáží, sociálního zařízení- západní křídlo hospodářské budovy
 • 1961 stavební úpravy čp. 59 na byty
 • 1967 úpravy truhlářských dílen, elektro, vytápění a vzduchotechnika včetně podzemních kanálů – západní křídlo hospodářských budov
 • 1968 zapsání obytné budovy čp. 59 jako památky
 • 1971 postupné dokončení truhlárny v hospodářské budově
 • 1973 stavební úpravy v čp. 59 / rozvody medií
 • 1973 rekonstrukce kotelny a sociálního zázemí v hospodářské budově
 • 1988 nerealizovaný záměr výstavby rodinných domů v horní části zahrady usedlosti
 • 1993 plynovodní přípojka
 • 1995 úprava kotelny skleníků na plyn
 • 2000 rozvody plynu a úpravy komínů pro 6 bytů v budově usedlosti čp. čp. 59
 • 2000 dostavba laboratoře
 • 2008 vzájemná směna pozemků MČ Praha 6 a Akademie věd ČR – scelení areálu Perníkářka do současného rozsahu 1/2, recipročně vytvoření veřejného parku MČ Praha 6 na ½ pozemků Pernikářky
 • 2010 - 2012 zpracování projektu developmentu DAM.architekti
 • 2013 zpracování projektu developmentu studiem QARTA ARCHITEKTURA pro vlastníka Multiprojekt, na pozemcích Pernikářky plánováno 37 bytů, 2 ubytovací jednotky, 90 m2 nebytových ploch, 83 parkovacích stání pro automobily
 • 2014 koupě Pernikářky stávajícím investorem a zrušení projektu developmentu
 • 2014 nové zadání pro architekty - vytvoření rodinné usedlosti Perníkářka

Současné zadání představuje podstatný obrat ve způsobu dosavadního nahlížení na Pernikářku včetně pozemku.

Areál vždy lákal k dodatečné stavební činnosti, často dokonce k velké výstavbě, přímo na usedlosti nezávislé. Naštěstí Perníkářka si pozemek uchovala k dnešku alespoň v polovině původní výměry, vnímáno v poválečném kontextu rozsahu. K tomu jistě přispělo také jeho jasné vymezení a jistá uzavřenost, až skrytost vlastního areálu.

Zásadní revizi přístupu přináší nové zadání v ohledu nahlížení na celý areál včetně pozemku. Tato je spojena především s návratem k určení místa samého pro rodinu a její život. Tím došlo ke zrušení nadsazených projekčně ekonomických ambicí developerského stavebního záměru.

V důsledku společenských změn nebyla Pernikářka po roce 1939 již nikdy užívána důsledně privátně, či řekněme rodinně. Nové zadání se v tomto ohledu obsahově odkazuje na historii. Usedlost má být v budoucnu opět využita jednou rodinou, tj. v souladu s tím, jak byla kdysi zbudována.

Nové zadání tak lze interpretovat i jako logické ukončení snah o vpravdě nikdy zcela nefungující kolektivní užívání, či správu Pernikářky / bytový dům, výzkumný ústav, dílny ..atp.

Nová Pernikářka se tedy oproti snahám předchozích majitelů vyznačuje výraznou redukcí zadání. Toto pojetí vytváří jen přiměřenou a do okolí se neprosazující dodatečnou výstavbu jedné nízké vily. Podstatně snížíme zastavěnost pozemku a beton i asfalt přetvoříme v zeleň. Volné plochy areálu budou využity jako kvetoucí zahrada s parkovou úpravou.

Obnova památky Dům čp. 59

Cílem je opravit památkově chráněný objekt usedlosti Pernikářka čp. 59. Oprava je po letech zanedbané péče a pomalé devastace objektu zcela nutná. Pro úspěšné zvládnutí tohoto úkolu bylo v úvodu nutné zajistit odborné posouzení stavu jednotlivých existujících dobových konstrukcí.

Dům byl vystěhován a Stavebně technické posouzení bylo svěřeno Kloknerovu Ústavu ČVUT.

Stavebně historický průzkum provedl Ing. Arch. Martin Líbal.

Pro obnovu památky bude nezbytné odstranit nevhodné zásahy z poválečného období, jako jsou doplňky dispozic, dodatečné koupelny, vestavěné kuchyně, atd.

Je zřejmé, že opravit bude potřeba fasády, podlahové a stropní konstrukce, povrchy, komíny. Chceme také obnovit krov a střechu do stavu z poslední třetiny 19. století.

Objekt bude muset být komplexně sanován od pronikající zemní vlhkosti. Nově budou provedeny veškeré domovní instalace.

Dojde také k úpravě objektu ve své východní fasádě. Zde by mělo dojít v příslušných osách fasády k obnovení dveří a oken do přízemí, která jsou dnes zazděna.

Přilehlé hospodářské budovy

byly poznamenány vlnami mnoha přestaveb, především v úseku posledních 70- ti let. Byl revidován jejich stavebně technický stav a následně provedena demolice severozápadní části.

Naopak východní křídlo stodoly, formující spolu s budovou čp. 59, bránou a brankou uliční frontu celé Pernikářky, bude kompletně opraveno, včetně střechy.

Tím bude zachován dnešní pohled od kapličky, což vytváří zásadní hodnotu pro veřejnost.

Ostatní novodobé stavby a zpevněné plochy

Oba vjezdy do areálu budou opraveny historizujícím způsobem.
Dvůr bude vydlážděn přírodní kameninovou dlažbou. Všechny novodobé stavby budou odstraněny. Odstranění se týká Laboratoře, Kotelny, dřevěných přístavků a kůlen, asfaltových cest a betonových ploch. Většina skleníků již odstraněna byla.

Novostavba vily

Rozlehlý pozemek umožňuje urbanisticky naprosto bezproblémové vybudování jednopatrové rodinné vily. Tato bude umístěna symbioticky se stávající kulturní památkou.

Svým obyvatelům má nabídnout klidové místo pro rodinný život s využitím rozlehlé zahrady. Umístění vily bude dle zadání v jakémsi, druhém plánu“ pozemku. Stavba programově nebude pohledově exponována do okolí, nebude konkurovat historické budově č.p. 59 , ani měnit výraz Pernikářky směrem do okolních ulic a veřejných ploch. Výškově to bude nejnižší stavba v celé této části Hanspaulky.

Zahrada

Obnova areálu jako celku předpokládá nutnou a velmi nákladnou rekultivaci zahrady.

Cílem je nenucená parková úprava s několika novými stromy a keřovým ohraničením.

Dendrologická úprava bude samozřejmě podtrhávat dominanci vzrostlých dubů při východní hraně pozemku.

Oplocení

Oplocení Pernikářky sestávající ze tří stran z omítnuté zdi, bude opraveno. Čtvrtou stranu tvoří stávající kovový plot s městským parkem.

ZAHRADA původní zastavěnost ZAHRADA náš záměr Model Pohled od kaple Pohled z jihozápadu Pohled západní č.p.59 pohled severní č.p.59 pohled východní č.p.59 pohled západní č.p.59 pohled jižní